Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: #ADSOYAD

ADRES: #ADRES

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: Ali Kurnaz-Metehan Çetin Adi Ortaklığı

ADRES: Taşucu Mahallesi İsmet İnönü Caddesi NO: 3 / I

              Silifke – Mersin

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

PLATFORM: SATICI’ya ait www.jiebucoffee.com adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.jiebucoffee.com  adlı internet sitesini ve mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜRÜN/ÜRÜNLER: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

3.1. İşbu Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Taraflar işbu sözleşmede 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu ALICI’nın, SATICI’ya ait platform üzerinden elektronik ortamda SATICI’ya ait ve SATICI tarafından sunulan Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3.2. Mevzuat gereğince aşağıda sayılan ürün satışları işbu sözleşme kapsamında değildir.

a) Finansal hizmetler,

b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,

c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,

d) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,

e) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,

f) Konut kiralama,

g) Paket turlar,

h) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,

i) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,

j) Yolcu taşıma hizmetleri,

k) Malların montaj, bakım ve onarımı,

l) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler.

  4.    ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından Platform’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili sayfaları kısmındaki tüm genel, özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

a) SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b) Ürünler’in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

c) SATICI’nın bağlı olduğu Silifke Bakkallar ve Bayiler odası.

d) SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik ortama ilişkin kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

f) Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri vergiler dahil toplam fiyatı ( ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel)

g) Ürünlerin ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile sözleşmenin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,

i) ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

j) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda işbu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

k) Cayma hakkı olan Ürünler’de Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işletişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemelerden mahsup edebileceği,

l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar ( iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil)

m) ALICI’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

n) Maliyetine göre bu Sözleşme’de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu sözleşme ALICI tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Platform sahibi SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklanabileceği,

o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya ait Platform’a veya SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği,

5.SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Ali Kurnaz-Metehan Çetin Adi Ortaklığı

Vergi Numarası: 0522809984

Adres: Taşucu Mahallesi İsmet İnönü Caddesi NO: 3 / I

            Silifke – Mersin

Telefon: 0 551 265 71 56

E-posta: jiebucoffee@gmail.com

  6.    ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi: #TESLIMEDILECEKKISI

Teslimat Adresi: #TESLIMATADRESI

Telefon: #TELEFON

Faks:

E-posta/kullanıcı adı: #EPOSTA

   7.   FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Ticari Unvan: #ADSOYAD

Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:

Adres: #FATURAADRESI

Telefon: #TELEFON

Faks

E-posta/kullanıcı adı: #EPOSTA

Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine siparişi ile birlikte teslim edilecektir.

   8.   SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

8.1. Ürün/Ürünlerin/Malın/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI tarafından SATICI’ya ait Platform’da yayınlanmaktadır.

8.2. Listelenen ve sitede duyurulan fiyatlar, satış fiyatlarını içerir. Duyurulan fiyatlar ve taahhütler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için duyurulan fiyatlar ise belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

8.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

#ÜRÜNLER

www.jiebucoffee.com internet sitesinde gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı, kargo bedeli ve taksit farkı tutarı birlikte yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ödeme Şekli ve Planı: #ÖDEME

Teslimat Adresi: #TESLİMATADRESİ

Teslim Edilecek Kişi: #TESLİMEDİLECEKKİŞİ

Fatura Adresi: #FATURAADRESİ

Sipariş Tarihi: #TARİH

Teslimat Tarihi: #TESLİMATTAHRİHİ

Teslim Şekli: #TESLİMATŞEKLİ

8.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

  9.    GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, Ali Kurnaz-Metehan Çetin Adi Ortaklığı JIĒBÚ Coffee tarafından sunulan platformda sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini, satış fiyatını ve ödeme şeklini ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda onaylaması, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ilişkin temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak öğrendiğini, tüketici talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla iletebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler bölümünde belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup, bu ifade herhangi bir taahhüt içermez. Bu ürünler, mevzuatta belirtildiği gibi en geç 30 (otuz) gün içinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim alınmamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün varsa kargo şirketinden tutanak (tespit tutanağı) tutmasını isteyecek ve teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

9.7. Teslimat esnasında ALICI tarafından kargo kabul edilmesi durumunda, paket içerisinde ürünlerde herhangi bir kırılma, bozulma, ezilme, yırtılma, ıslanma, deforme olma vb. durumları tespit edilmesi durumunda paket kabul edilmemeli ve teslimat sırasında kargo yetkilisine tutanak tutturularak paketin teslim alınmaması sağlanmalıdır. Tutanak tutulan paketlerin kargo şirketi aracılığı ile SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir.

9.8. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Teslimat sırasında ürünü teslim almayan ALICI, kargo bedeli, paketleme vb. masraflar dahil olmak üzere her türlü zararı SATICI’ya karşı sorumlu olacaktır.

9.9. Satışa konu olan ürün, Garanti Belgesi varsa, SATICI, ürünle birlikte bu belgeyi ALICI’ya iletecektir. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar.

9.10. Kargo ile sevkiyat yapılan ürünlerde kargo teslim tutanağı doldurulması şarttır. Teslim alınan ürünlerde herhangi bir hasar varsa kargo tutanağını (tespit tutanağı) düzenletip ürünü teslim almayınız. Teslim alınan ürünler hasarsız ve sağlam kabul edilecektir.

9.11. ALICI tarafından yapılan alışverişlerin iadesi SATICI’nın ürünü teslim almasından itibaren 14 (ondört) gün içinde yapılmalıdır. İade koşullarına uygun olmayan ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade işlemi ile ilgili detaylı bilgi için www.jiebucoffee.com adresindeki “İade ve İptal Şartları” bölümü incelenebilir.

9.12. ALICI, SATICI’nın önceden kabul ettiği ve taraflar arasında sonradan yapılan değişiklikler dâhilinde sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini süresinde ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’nın internet sitesini kullanırken yasalara uygun davranmayı ve bunları ihlal etmemeyi önceden kabul eder. Aksi takdirde, bu ihlallerden kaynaklanan tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve sadece ALICI’ya ait olacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’nın web sitesini genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozan, diğer kullanıcıları rahatsız eden veya taciz eden, yasalara aykırı amaçlar için, diğer kişilerin haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, diğer kullanıcıların hizmetlerini engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait web sitesinden, SATICI’nın kontrolü dışındaki ve/veya üçüncü tarafın sahibi olduğu ve/veya işlettiği diğer web sitelerine ve/veya içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar sadece kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla sağlanmış olup, herhangi bir web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemez ve bağlantı verilen web sitesinin içeriği hakkında herhangi bir garanti vermez.

9.16. Bu sözleşmede belirtilen maddeleri ihlal eden bir üye, bu ihlal nedeniyle doğan hukuki ve cezai sonuçlardan şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından muaf tutar. Ayrıca; bu ihlal nedeniyle herhangi bir yasal işlem başlatılırsa, SATICI ihlale uğrayan haklarını saklı tutar.

9.17. Ürün teslim masrafları karşıt bir hüküm yoksa ALICI tarafından ödenir. SATICI, www.jiebucoffee.com internet sitesinde teslimat ücretinin kendi tarafından karşılanacağını beyan ettiyse, teslim masrafları SATICI’ya aittir. Malın teslimatı SATICI’nın stoklarının uygun olduğu ve ödeme gerçekleştiğinde taahhüt edilen süre içinde gerçekleştirilecektir.

9.18. ALICI, www.jiebucoffee.com internet sitesi üzerinden sipariş verirken kurumsal fatura seçeneğini seçerse, SATICI tarafından kurumsal fatura düzenlenebilir. ALICI’nın bildirdiği vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerine göre SATICI kurumsal faturayı düzenleyecektir. Doğru ve eksiksiz bilgilerin girilmesi tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır.

  10.   CAYMA HAKKI

10.1. ALICI, mesafeli satış sözleşmesinin mal satışına ilişkin olduğu durumlarda, ürünün kendisine veya belirttiği adrese teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde, hiçbir yasal veya cezai sorumluluk üstlenmeden ve herhangi bir gerekçe belirtmeksizin malı iade ederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli satış sözleşmelerinde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, hizmetin ifasına başlanan sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkı kullanımı nedeniyle doğacak masraflar SATICI tarafından karşılanır. ALICI, bu sözleşmeyi kabul ederek, cayma hakkı konusunda önceden bilgilendirildiğini kabul eder. Cayma bildirimi ve sözleşmeyle ilgili diğer bildirimler, Platform üzerinde belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına ulaşmak için … linkini ziyaret edebilirsiniz.

10.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün bu sözleşmede belirtilen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması durumunda:

a) ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 gün içinde malı SATICI’ya anlaşmalı kargo şirketi ile geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek malın kutusu ve ambalajı varsa standart aksesuarları ve hediye olarak verilen diğer ürünlerle birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

10.3. ALICI, cayma süresi içinde malı uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişikliklerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.

10.4. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 gün içinde malın bedeli ALICI’ya ödendiği şekilde iade edilir. Mal SATICI’ya iade edilirken, teslim sırasında ALICI’ya verilen faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. (Eğer fatura kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlediği iade faturasıyla birlikte gönderilmelidir. Kurumsal faturası olan sipariş iadeleri iade faturası olmaksızın tamamlanamaz.)

10.5. ALICI, iade edeceği malı önceden bildirilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketiyle gönderdiği takdirde iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması durumunda, ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilir, bu durumda kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI, iade edeceği malı SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketiyle gönderirse, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasarlar SATICI’nın sorumluluğunda değildir.

10.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından verilen kampanya limiti altına düşülmesi durumunda, kampanya kapsamında sağlanan indirim miktarı iptal edilir.

  11.   CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

11.1. ALICI, aşağıdaki durumlarda cayma hakkını kullanamaz:

a) Finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatı değişen ve SATICI’nın kontrolü dışında olan mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmışsa maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında saplananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

  12.   TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

12.1. ALICI, kredi kartı ile ödeme yapması durumunda temerrüde düşerse, kredi kartı sözleşmesi kapsamında bankaya faiz ödemeyi ve bankaya karşı sorumlu olmayı kabul eder. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından kaynaklanan SATICI’nın zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 13.   YETKİLİ MAHKEME

13.1. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, şikayet ve itirazlar, Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir, Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın malı satın aldığı ve ikâmetgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

13.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 68. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 14.   MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın veya hizmetin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda belirtilen fiyatla aynıdır. SATICI, indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve benzer uygulamaları satış fiyatına yansıtır.

  15.   YÜRÜRLÜK

ALICI, sipariş verdiği anda bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, sipariş gerçekleşmeden önce, ALICI’nın bu sözleşmeyi okuyup kabul ettiğine dair onay almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Ali Kurnaz-Metehan Çetin Adi Ortaklığı

ALICI: #ALICI

TARİH: #TARIH